BECAMEX IJC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Ngày 28/04/2014

Ngày 28/04/2014 tại Trung Tâm Hội Nghị & Sự Kiện Lucky Square đã diễn ra Đại Hộ Cổ Đông Thường Niên của công ty Becamex IJC, từ sáng sớm tất cả các cổ đông của công ty đã có mặt đầy đủ, trong buổi lễ qua những báo cáo về hoạt động của công ty, đại hội tiến hành bầu ra những gương mặt tiêu biểu vào HĐQT. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.